Theatereducatie in ontwikkeling

  Een leerplan voor theatereducatie op de basisschool met de cognitieve ontwikkeling als zwaartepunt

  Hoe kan theatereducatie in het basisonderwijs bijdragen aan de cognitieve ontwikkeling van leerlingen? Karlot Bosch (Master Theatre Studies, Universiteit Amsterdam) onderzocht de mogelijkheden van theatereducatie en ontwikkelde een leerplan volgens de visie van Cultuur in de Spiegel en Leerplan in ontwikkeling (SLO). Met dit leerplan wil Bosch een theoretische fundament bieden voor theatereducatie op school, waarbij ook vakoverstijgende leerdoelen worden meegenomen.

  Probleemstelling
  Vergeleken met beeldende vorming en muziekeducatie is er nog weinig onderzoek gedaan naar de effecten van theatereducatie op kinderen. Deze scriptie probeert deze lacune op te vullen. Het onderzoek richtte zich op drie cognitieve vaardigheden van kinderen: sociale cognitie, taalontwikkeling en moreel redeneren.De onderzoeksvraag: Op welke wijze kan actieve theatereducatie in het basisonderwijs vormgegeven worden, opdat het bijdraagt aan de cognitieve ontwikkeling van kinderen?

  Conclusie en resultaten
  Uit het literatuuronderzoek blijkt dat kinderen door theatereducatie leren zich te verplaatsen in een andere rol, zich met een ander te identificeren of om het gedrag van anderen te voorspellen.Door theater komen kinderen in aanraking met taal die vaak anders is dan de taal in hun omgeving. Een goede taalontwikkeling is van belang om de verhalen in het theater beter te begrijpen, maar ook om zelf theater te maken en tekst te kunnen gebruiken.In het theater krijgen kinderen de kans om hun morele beslissingen te oefenen. Door ze concrete situaties voor te leggen waarin morele beslissingen een rol spelen en het gedrag van de personages hieraan te koppelen, krijgen kinderen beter inzicht in deze situaties.Het door Bosch ontwikkelde leerplan toont aan dat het bij theatereducatie niet alleen draait om effecten die bereikt worden binnen het vakgebied, maar dat ook leerdoelen bereikt kunnen worden die het vakgebied overstijgen.  Met dit leerplan kunnen leerkrachten een leerlijn voor theatereducatie ontwikkelen, en hun deskundigheid bevorderden.

  Methode
  Karlot Bosch deed literatuuronderzoek naar de invloed van theatereducatie op de cognitieve ontwikkeling van basisschoolleerlingen en ontwikkelde een leerplan op basis van het onderzoek Cultuur in de Spiegel en Leerplan in ontwikkeling (SLO). Om te bepalen op welke wijze het leerplan een bijdrage kan leveren aan de lespraktijk vergeleek zij drie bestaande lesmethoden met het door haar ontwikkelde leerplan.

  Vervolgonderzoek
  Andere cognitieve vaardigheden, zoals aandacht en geheugen, zouden onderwerpen zijn die onderzocht kunnen worden. Dit zijn elementen waar theatereducatie mogelijk grote invloed op zou kunnen hebben. Daarnaast zou het concept ‘embodiment’ (‘de connectie tussen lichaam en geest’) verder onderzocht kunnen worden.