Sponsoring op school

  Sponsoring in het onderwijs vraagt om de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Het moet verenigbaar zijn met de onderwijskundige taak en de doelstellingen van de school. Er mag geen schade worden berokkend aan de geestelijke of lichamelijke gesteldheid en de ontwikkeling van leerlingen. Daarom ook moet de medezeggenschap instemmen met het sponsorbeleid en moet de school het sponsorbeleid toelichten in het schoolplan en de schoolgids. Het convenant 'Scholen voor primair en voortgezet onderwijs en sponsoring' biedt scholen, schoolbesturen, ouders, leerlingen en andere betrokkenen handreikingen om op een verantwoorde manier om te gaan met sponsoring op scholen.

  Regels en afspraken
  Deze afspraken tussen de staatssecretaris van OCW, de PO-Raad, de VO-raad, de Landelijke Ouderraad en zes andere partijen uit onderwijs en bedrijfsleven zijn onlangs opnieuw vastgelegd. Er staat in waar scholen op moeten letten bij het aangaan van sponsorcontracten, aan welke regels sponsoren gebonden zijn, en welke valkuilen er zijn. De feitelijke afweging ten aanzien van het sponsorbeleid vindt plaats op de school. Het convenant is niet bedoeld om sponsoring te bevorderen of te bestrijden, en geeft geen aanwijzingen met welke bedrijven al dan niet een sponsorovereenkomst aangegaan mag worden.

  Gezond gedrag
  Scholen en bedrijven moeten bij het afsluiten van sponsorovereenkomsten een gezonde leefstijl van kinderen vooropstellen. Het aanleren van gezond gedrag behoort immers tot de doelen van het onderwijs. Sponsoring moet ook in overeenstemming zijn met de goede smaak en het fatsoen. De sponsor mag geen voordeel trekken uit onkunde of goedgelovigheid van leerlingen. Verder is het belangrijk dat de (G)MR wordt betrokken bij het sponsorbeleid van de school, zodat er binnen de school en bij de ouders voldoende draagvlak voor is.

  Digitale brochure
  De afspraken over sponsoring worden samengevat in een digitale brochure.