Raad voor Cultuur: 'Cultuureducatie en –participatie minder vrijblijvend'

  De Raad voor Cultuur ziet cultuureducatie als een vormende taak van het onderwijs van de toekomst. Ontwikkeling van doorlopende leerlijnen, versterking van deskundigheid van leerkrachten en toetsing door de Onderwijsinspectie kunnen cultuureducatie een kwaliteitsinjectie geven, aldus de raad in het advies Agenda Cultuur aan minister Bussemaker. Ook stelt de raad dat er overal een minimumaanbod moet zijn van cultuurparticipatie en –educatie.

  Cultuureducatie onderdeel vormend onderwijs
  De Raad voor Cultuur adviseert om cultuuronderwijs een onderdeel te maken van de vormende taak van het onderwijs van de toekomst. Daarbij kan aangesloten worden bij het traject rondom Onderwijs 2032. 

  Verankering cultuureducatie op school
  Om cultuureducatie nog beter te verankeren in het onderwijs, pleit de raad voor:
  - Een goede beschrijving van de culturele (artistieke) competenties en een doorlopende leerlijn po - vo - (v)mbo.
  - Versterking van de deskundigheid en vakbekwaamheid van scholen en leraren.
  - Toetsing door de Onderwijsinspectie op de kwaliteit van het cultuuronderwijs.

  Versteviging lokale culturele infrastructuur
  De raad pleit voor een (wettelijk) kader voor de minimale voorzieningen om de toegankelijkheid tot en de kwaliteit van cultuureducatie en -participatie te borgen. Zowel de rijksoverheid als de lokale overheden hebben hierin een rol. Voor de ondersteuning van cultuureducatie op scholen, stelt de raad een lokale gidsfunctie voor die scholen helpt bij het samenstellen van passende cultuureducatieve activiteiten.

  Instellingen in de BIS moeten hun educatieve taak indien nodig kunnen verbreden tot andere onderwijsniveaus, zoals het hoger onderwijs, of andere sociale domeinen, zoals zorg en welzijn, bijvoorbeeld voor ouderen.

  Media-, erfgoed- en literatuureducatie
  Tenslotte pleit de raad voor extra aandacht voor media-educatie, erfgoededucatie en literatuureducatie.

  Samenwerking LKCA en FCP
  De raad stelt dat het werk van het Fonds Cultuurparticipatie (FCP) en het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) een belangrijke ondersteunende en faciliterende rol speelt. De raad adviseert de instellingen te werken vanuit een gezamenlijk opgestelde agenda gericht op het bevorderen van cultuureducatie en -participatie, ieder vanuit haar eigen rol en functie.

  Extra geld nodig voor cultuur
  De Raad voor Cultuur adviseert de minister jaarlijks extra 29,5 miljoen euro te investeren in cultuur. Ook zou er een vast bedrag beschikbaar moeten zijn voor onder meer talentontwikkeling en het verbeteren van de positie van kunstenaars op de arbeidsmarkt.

  Cultuursubsidies 2017-2020
  Na dit advies bepaalt de regering de hoofdlijnen voor het cultuurbeleid voor de komende vier jaar. Dit vormt weer de basis voor het vaststellen van de subsidieadviezen, die de raad in het voorjaar van 2016 zal verstrekken.

  Bron: www.lkca.nl - lees hier het hele artikel met alle achtergrondinformatie