Afgestudeerden pabo wensen meer aandacht voor cultuureducatie

    Afgestudeerden aan de pabo zijn kritisch op de voorbereiding op het vak cultuureducatie. Dat concludeert de onderwijsinspectie in het rapport 'Beginnende leraren kijken terug'.

    Slechts een krappe helft van de afgestudeerden tevreden over cultuureducatie. Circa een kwart tot een derde deel vindt de voorbereiding onvoldoende, zowel wat betreft eigen kennis als wat betreft de vaardigheid om het vak uit te leggen. 

    De afgestudeerden zijn ook ontevreden over de voorbereiding op het vak Engels. Wel vinden de meeste afgestudeerden dat ze goed voorbereid zijn op de vakken rekenen en taal.

    De inspectie onderzocht of recent afgestudeerden aan een pabo, zich door hun opleiding voldoende voorbereid voelen op het docentschap in het primair onderwijs. In totaal werden 471 afgestudeerden en 182 schoolleiders bevraagd. Later dit jaar wordt de uitkomst van vergelijkbare onderzoeken onder afgestudeerden aan tweede- en eerstegraads lerarenopleidingen bekend.