De rol van het schoolbestuur in beleid en praktijk

  In hoeverre heeft het schoolbestuur invloed op de kwaliteit en intensiteit van cultuureducatie? Plein C, bureau voor cultuureducatie in Noord-Holland, deed onderzoek. Tien schoolbesturen zijn geïnterviewd en in de publicatie Cultuureducatie op niveau doet Plein C verslag van de uitkomsten. Conclusie: cultuuronderwijs is belangrijk maar heeft geen prioriteit.

  Scenario’s
  Plein C heeft drie scenario’s uitgewerkt voor de rol van besturen bij het realiseren van cultuureducatie op schoolniveau: ondersteunend, stimulerend of regisserend. De scenario's kunnen besturen inzicht geven in de bijdrage die zij kunnen leveren aan de verhoging of het behoud van kwaliteit. De rol van het bestuur heeft invloed op de overlegstructuur tussen bestuur, directie, cultuurcoördinator en het team.

  Conclusies
  Het belang van cultuureducatie en cultuuronderwijs werd door de schoolbesturen onderschreven. De nadruk ligt voor hen echter vaak op kwaliteitszorg en opbrengstgericht werken. Schoolbesturen hebben lang niet altijd de mogelijkheid om dirigerend lijnen uit te zetten. Ook hebben zij maar een beperkt beeld van de praktijk van cultuureducatie op scholen waardoor een bestuur moeilijk kan bepalen waarop gestuurd moet worden en wat de effecten zijn.

  Inbedding
  Als het gaat om cultuureducatie moeten schoolbesturen een duidelijke opdracht formuleren zodat zij zich kunnen afvragen welke strategie (proactief, reactief of een mengvorm) het meeste bijdraagt aan structurele inbedding. Daarnaast hoort cultuureducatie in de financiële verantwoording: het geoormerkte bedrag van € 10,90 per leerling per schooljaar, onderdeel van de Prestatiebox, wordt door het bestuur achteraf verantwoord zodat de oormerking van kracht blijft. Netwerken van cultuurcoördinatoren zijn van belang om het bestuur op de hoogte te houden van de uitvoering van cultuuronderwijs.

  Gewenste opbrengsten
  Cultuureducatie is onderdeel van de kerndoelen voor kunstzinnige oriëntatie en oriëntatie op jezelf. Een schoolbestuur kan in dat verband meedenken over de gewenste opbrengsten van en de randvoorwaarden voor cultuureducatie. Dat bepaalt uiteindelijk welke activiteiten op school worden georganiseerd. Cultuureducatie kan positief bijdragen aan de waardering die leerlingen en ouders hebben voor hun school.

  Bestel de publicatie