Regeling prestatiebox

  Met ingang van het komende schooljaar gaat de subsidie voor cultuureducatie, de € 10,90, in de prestatiebox. Daardoor wordt het nog belangrijker om een goed cultuureducatie beleidsplan te hebben.

  Op 15 december 2011 verscheen de Regeling prestatiebox primair onderwijs. In deze regeling staan de bedragen die het ministerie van OCW beschikbaar stelt voor opbrengstgericht werken, professionalisering en voor 'Cultuureducatie met Kwaliteit'. Voor de schooljaren 2012-2013 tot en met 2015-2016 verstrekt de minister per schooljaar aan de besturen van scholen in het primair onderwijs een subsidie van €10,90 per leerling voor het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie.

  Verbetering
  De prestatiebox is gericht op het verbeteren van het onderwijs. Schoolbesturen hebben daarbij de vrijheid om landelijke prioriteiten te vertalen naar hun eigen beleid en situatie. Onderdeel van de prestatiebox is cultuureducatie. Het kabinet wil kinderen een stevig fundament bieden op het gebied van cultuur. Een goede verankering van cultuureducatie in het onderwijs en in de culturele instellingen is daarvoor een voorwaarde. Scholen moeten zelf hun beleid en doelen op het gebied van cultuureducatie formuleren, en de subsidie gebruiken om beleid en doelen te verwezenlijken. Scholen zullen in het kader van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ondersteund worden met concrete handvatten voor de invulling van de kerndoelen van het leergebied kunstzinnige oriëntatie. Deze handvatten zullen worden ontwikkeld op basis van een advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur.

  Advies
  De Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur adviseren over hoe scholen in brede zin ondersteund kunnen worden in hun vormgeving van de inhoudelijke kwaliteit van cultuureducatie. Aanvullend geven zij advies over hoe culturele instellingen kunnen komen tot een op de kerndoelen afgestemd aanbod voor scholen.
  Het advies gaat in op de vraag welk proces de overheid in gang moet zetten of welke instrumenten moeten worden ontwikkeld om scholen in staat te stellen invulling te geven aan de kerndoelen op het terrein van cultuureducatie. Welke fasering in de tijd past hierbij? Welke rol kan een doorgaande leerlijn voor de cultuurvakken spelen bij de vormgeving van het onderwijs binnen en buiten school en tussen schoolsoorten? Hoe kunnen partijen als het Fonds voor Cultuurparticipatie en het Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst daaraan bijdragen? In het advies zal ook aandacht worden besteed aan de professionalisering van leraren, aan de inrichting van de educatiefunctie van culturele instellingen en aan het toezicht op de kwaliteit van het cultuuronderwijs. Het advies wordt in juli 2012 verwacht.

  Cultuureducatie met kwaliteit
  Tot en met schooljaar 2015-2016 is per jaar 18 miljoen euro beschikbaar voor cultuureducatie. De subsidie is per leerling per jaar en bedraagt € 10,90. Deze subsidie maakt deel uit van het programma Cultuureducatie met Kwaliteit. Dit programma bestaat verder uit een bestuurlijke afspraak met gemeenten en provincies (20 miljoen euro per jaar) en een landelijk flankerend beleid uitgevoerd en ontwikkeld door het Fonds voor Cultuurparticipatie en het nieuwe kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst. Het programma is gericht op het versterken van de samenhang binnen en de kwaliteit van cultuureducatie. Aspecten hiervan zijn de koppeling van cultuureducatie met de visie op onderwijs, de samenhang binnen het lesprogramma, de toerusting van docenten en de evaluatie van het lesprogramma.

  Monitor
  De besteding van het geld voor cultuureducatie wordt gevolgd via de jaarverslagen van de scholen. Daarnaast zal het ministerie van OCW steekproefsgewijs een meer inhoudelijke monitor laten uitvoeren. Het accent van die monitoring zal nadrukkelijker dan in het verleden liggen op de kwaliteit van cultuureducatie in relatie tot de kerndoelen. Op basis van het advies van de Onderwijsraad en de Raad voor Cultuur zal de monitor zijn definitieve vorm krijgen.

  Komend schooljaar, 2012 – 2013, wordt een nulmeting uitgevoerd. Halverwege de bekostigingsperiode wordt een tussentijdse evaluatie uitgevoerd. Hieruit moet blijken hoe de subsidie voor cultuureducatie wordt ingezet. Op basis van de uitkomsten van deze evaluatie zal OCW besluiten of de regeling moet worden aangepast.

  Ambities
  Schoolbesturen beschrijven zelf hun ambities in een meerjarig beleidsplan. De sector heeft daarover afspraken gemaakt in de Code goed bestuur voor het primair onderwijs. Zo’n beleidsplan bevat expliciete ambities en concrete doelen voor de kwaliteit van cultuureducatie. Het plan is een beleidsinstrument voor het schoolbestuur; er wordt geen aparte verantwoording over afgelegd. Het bestuur legt jaarlijks verantwoording af over de besteding van het geld uit de prestatiebox volgens de reguliere systematiek van de jaarrekening.

  Het bestuur doet in het jaarverslag beknopt verslag over de manier waarop de subsidie heeft bijgedragen aan de beoogde doelen. In de accountantsverklaring bij de jaarrekening komt een oordeel over de rechtmatige besteding van de verstrekte subsidie.

  Voor meer informatie klik hier