Wat is de prestatiebox?

    De 10,90 euro per leerling komt met ingang van 2013 in de zogenaamde prestatiebox terecht. In de prestatiebox zit geld dat een bepaalde beleidsmatige bestemming heeft. De prestatiebox maakt deel uit van de lumpsum, en het geld voor cultuureducatie wordt daarin afzonderlijk zichtbaar gemaakt.

    Scholen bepalen zelf hoe ze het budget voor cultuureducatie willen besteden, en in het jaarverslag moet zichtbaar worden wat de resultaten zijn. De school moet dus zelf een schatting maken van de uitgaven voor cultuureducatie. Het doel hiervan is dat scholen ruimte krijgen om zelf te bepalen wat de meest effectieve inzet is van het budget voor cultuureducatie.

    Voorwaarde voor deze aanpak is dat scholen zich committeren aan streefdoelen in de vorm van een prestatieconvenant. De voortgang ten aanzien van de afspraken wordt nauwgezet in beeld gebracht. Als na twee jaar de afgesproken tussendoelen niet zijn gehaald, is dat reden om het beleid te heroverwegen. Dat kan dus betekenen dat een school na twee jaar geen budget meer krijgt voor cultuureducatie.

    De informatie over de besteding in het jaarverslag maakt het voor het ministerie van OCW mogelijk om na te gaan of de extra middelen overeenkomstig het doel zijn besteed. Die informatie kan nuttig zijn om na te gaan of de prestatiebox voor een bepaald doel, bijvoorbeeld cultuureducatie, een goed instrument is om richting te geven aan het beleid

    Bron: www.cultuurcoordinator.nl