Subsidieregelingen Cultuureducatie

  In opdracht van de provincie Noord-Brabant voert Kunstbalie diverse subsidieregelingen uit op het gebied van cultuurparticipatie. Een daarvan is het programma Cultuureducatie. Het programma wil bevorderen dat cultuureducatie duurzaam verankerd wordt binnen het onderwijs. De subsidiegelden worden gematcht door het Fonds voor cultuurparticipatie. De regeling is bedoeld voor het primair en voortgezet onderwijs en cultuurinstellingen.

  Kleine schoolprojecten
  De regeling Kleine Schoolprojecten is bedoeld voor scholen in het primair onderwijs en de onderbouw van het voortgezet onderwijs, die activiteiten op het gebied van cultuureducatie willen organiseren. Doel van deze regeling is te bevorderen dat scholen in het reguliere onderwijsaanbod hun cultuureducatie aanvullen en verdiepen.
  De leerlingen maken kennis met gastdocenten zoals kunstenaars, kunstvakdocenten of deskundigen op het gebied van cultureel erfgoed. Scholieren werken ook praktisch onder hun leiding. De school kiest zelf de projecten uit en regelt de inkoop of laat het pakket samenstellen.
  Het subsidiebedrag is 75% van de projectkosten met een maximum van:
  € 1000,- per school per jaar tot 250 deelnemende leerlingen
  € 1500,- per school per jaar vanaf 250 deelnemende leerlingen
  € 1500,- per school voor speciaal onderwijs, ongeacht het aantal leerlingen
  Voor meer informatie, voorwaarden en aanvraagformulier: klik hier

  Scholing cultuureducatie
  De regeling Scholing is bestemd voor leerkrachten in het primair en voortgezet onderwijs die zich willen verdiepen in inhoud en vorm van het cultuureducatief aanbod. Maar ook voor medewerkers in de culturele sector die meer willen weten over de praktijk van cultuureducatie in het primair- en/of voortgezet onderwijs. Studiedagen, workshops, cursussen, conferenties worden gezien als scholing. Subsidiabel zijn onkosten die direct verband houden met de scholingsactiviteit: scholingskosten (deelnemersbijdrage), kosten lesmateriaal, reis- en verblijfskosten deelnemers, eventuele vervangingskosten. Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten worden vergoed. De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 500,- per persoon.
  Voor meer informatie en aanvraagformulier: klik hier

  Ontwikkeling scholing Cultuureducatie
  De regeling Ontwikkeling Scholing is bedoeld voor (samenwerkende) kunsten- en/of cultureel erfgoedinstellingen in de Provincie Noord-Brabant - met uitzondering van de provinciale steunfunctie-instellingen.
  Ontwikkeling scholing is het creƫren van een scholingsprogramma voor medewerkers van instellingen voor primair en voortgezet onderwijs.
  Dit scholingsprogramma bevordert de inhoudelijke kennis, de methodische en didactische bekwaamheden van schoolteams. Uiteindelijk doel is de cultuureducatie in de school te verankeren.
  Subsidiabel zijn de onkosten die direct verband houden met de ontwikkeling van de scholingsactiviteit. Uitsluitend werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
  De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 5000,- per toegewezen aanvraag. 
  Voor meer informatie en aanvraagformulier: klik hier

  Productontwikkeling cultuureducatie
  Productontwikkeling Cultuureducatie is bedoeld voor makers van cultuureducatieve producten in de kunst- en erfgoedsector. Dat kunnen instellingen zijn maar ook zelfstandig ondernemers.
  Cultuureducatieve producten bevatten twee componenten: een kunst- of erfgoedcomponent en een educatief deel. Bij een cultuureducatief product maken leerlingen altijd kennis met een kunstproduct of een erfgoedobject. Daar omheen worden bijbehorende educatieve activiteiten gepresenteerd.
  Subsidiabel zijn de kosten die direct samenhangen met de realisering van een activiteit. Alleen werkelijk gemaakte kosten worden vergoed.
  De subsidie bedraagt 75% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 6000,-.
  Voor meer informatie, een toelichting en aanvraagformulier: klik hier

  Subsidiegids Cultuureducatie
  In november 2010 hebben partnerorganisaties Cubiss, Erfgoed Brabant en Kunstbalie gezamenlijk een subsidie- en fondsengids uitgebracht waarin alle regeling staan met betrekking tot cultuureducatie. De gids is bedoeld voor alle Brabantse culturele instellingen en wijst u de weg naar de diverse financiƫle bronnen waarop een beroep kan worden gedaan om een cultuureducatieproject te realiseren. Daarnaast is de gids bedoeld als handreiking voor het ontwikkelen van nieuwe en uitdagende samenwerkingsprojecten tussen partijen die het gehele culturele werkveld vertegenwoordigen.
  Subsidiegids Cultuureducatie downloaden