Plusregeling Cultuureducatie: bevordering actieve deelname aan cultuur

  Heb je een kwalitatief hoogstaand projectidee met een onderscheidend karakter dat actieve cultuurparticipatie teweeg brengt? Dan is de Plusregeling Cultuureducatie van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP) misschien iets voor jou.

  Het FCP wil de actieve deelname aan cultuur door inwoners van Nederland bevorderen. Het fonds richt zich met de Plusregeling Cultuureducatie op het ontwikkelen, stimuleren en sociaal en geografisch spreiden van kunstzinnige en culturele projecten.

  Binnen de Plusregeling Cultuureducatie worden de volgende activiteiten ondersteund:
  - openbaar toegankelijke activiteiten in de vrije tijd die bijdragen aan de toename en ontwikkeling van actieve participatie op het gebied van kunst, erfgoed en media;
  - cultuureducatieve projecten die zijn gericht op het kennisnemen van en actief deelnemen aan cultuur;
  - openbaar toegankelijke projecten waarbij actieve cultuurparticipatie centraal staat en die een bredere bekendheid over en herwaardering voor volkscultuur bewerkstelligen.

  Wie kan subsidie aanvragen?
  De subsidie is beschikbaar voor stichtingen, verenigingen en gemeentelijke diensten met een culturele doelstelling zonder winstoogmerk.

  Hoeveel subsidie kun je krijgen?
  Tot en met 2012 is er jaarlijks € 4,4 miljoen beschikbaar (onder voorbehoud van verstrekking van deze middelen door het ministerie van OC en W). Het fonds ondersteunt hiermee maximaal 50 % van de variabele kosten van een project met een minimum van € 5.000,00 en een maximum van € 100.000,00 (behoudens uitzonderlijke gevallen).

  Enkele belangrijke aandachtspunten:
  - het project mag maximaal twee jaar duren;
  - de aanvrager moet meerdere financiers zoeken;
  - projecten die binnen het reguliere taakstellingbudget vallen, worden niet gesubsidieerd.

  Wanneer kun je een subsidieaanvraag indienen?
  Aanvragen kunnen het gehele jaar door worden ingediend (uiterlijk drie maanden voor aanvang van het project). Binnen drie maanden na indiening van de aanvraag stelt het bestuur van het FCP de aanvrager schriftelijk in kennis van haar besluit. Voor aanvragen die ingediend worden tussen 15 juni en 15 augustus van het subsidiejaar geldt een verlenging van de besluittermijn van vijf weken in verband met de vakantieperiode. De aanvragen worden op volgorde van ontvangst beoordeeld. Het is daarom raadzaam uw aanvraag tijdig in te dienen. Projecten die tijdens het indienen of tijdens de behandeling van de aanvraag geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd, worden niet in behandeling genomen.

  Hoe en waar kun je subsidie aanvragen?
  Aanvragen kunnen ingediend worden via het aanvraagformulier op de website van het FCP, www.cultuurparticipatie.nl. Deze kun je met bijbehorende bijlagen, een inhoudelijk plan en een begroting met toelichting, versturen naar: Fonds voor Cultuurparticipatie, Postbus 465, 3500 AL Utrecht.

  Meer informatie
  Voor meer informatie of ondersteuning kun je contact opnemen met Patrice Matthee, co√∂rdinator CLIP: 0162-428920 of p.matthee@theek5.nl.